היטל השבחה

היטל השבחה הינו תשלום חובה הנדרש מבעל המקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית אשר אישרה תכנית והביאה לעליית שווי המקרקעין שלו.

היטל ההשבחה לוועדה המקומית מותנה בעליית ערך המקרקעין בעקבות מתן אחד מהאישורים הבאים:

  • אישור תוכנית בנין ערים
  • אישור הקלה
  • אישור שימוש חורג

מועד התשלום של ההיטל הוא ביום "מימוש הזכויות" במקרקעין. "מימוש הזכויות" הוא יום מכירת הזכויות במקרקעין, למעט העברה מכוח דין או העברה ללא תמורה בין אדם לקרובו, המועד לצורך חישוב שווי ההשבחה, הוא מהיום שבו אושרה התוכנית המשביחה. כך, אם אושרה תכנית משביחה בתקופה של שגשוג בשוק הנדל"ן, אך הנכס עצמו נמכר בתקופה של שפל, יכול גובה ההיטל לעלות אף על השווי הנוכחי של ההשבחה. החייב בתשלום הינו אותו אדם שהיה בעל המקרקעין ביום מתן האישור.

המחלוקת בעניין היטל השבחה יכולה להיות משפטית או שמאית

בפני בעל הקרקע פתוחה האפשרות לערער על גובה היטל ההשבחה בין אם בהגשת ערר ובין אם בפנייה למוסד "שמאי מכריע" בהתאם לתיקון 84 לחוק התכנון והבנייה.

משרד עורכי דין בן-אליעזר ושות' הינם מהמובילים בארץ בתחום המיסוי המוניציפלי אנו מומחים בבחינת חיובים של היטלי פיתוח, הפחתת ארנונה, פטור מהיטל השבחה, אגרות שפכי תעשיה ועוד. לזכותו הישגים רבים בהפחתה של היטל השבחה  לפרטים התקשרו: 03-6954100 או שלחו מייל:info@be-law.co.il.

Scroll to Top
דילוג לתוכן