היטל שצ"פ יחול רק על מבנים שבנייתם החלה לאחר התקנת חוק העזר

עת"מ (מרכז) 37748-04-16‏ ‏ מועדון רחובות לספורט תרבות ונופש נ' עיריית רחובות

פסק דין חדש של ביהמ"ש המחוזי קובע כי היטל שצ"פ יחול רק על מבנים שבנייתם החלה לאחר התקנת חוק העזר ולא על כל המבנים הקיימים שלא שולם בגינם ההיטל בעבר.

על רשות מקומית מוטלת החובה לנהוג בסבירות ובהגינות. שיקול הדעת של רשות מקומית אינו מקנה לה חופש מוחלט לעשות כרצונה.

עקרון חד פעמיות ההיטל מתבטאת בכך שנכס יכול להיות מחויב פעם אחת בכל ימי חייו עבור כל מ"ר קרקע ומבנה. מסיבה זו, לא ניתן לחייב נכס שחויב בעבר, עבור סלילתו של רחוב חדש גובל.

ביהמ"ש ביטל את החיוב בהיטל מדרכה הואיל והושת שמונה שנים לאחר מועד התגבשות החיוב.

בהתבסס על אישור מועצת העירייה, חוק העזר שצ"פ חל על בניה חדשה בלבד ותוספות בניה ולכן לא ניתן להטיל חיוב מכוחו על בניה שהייתה קיימת טרם כניסת חוק העזר לתוקף.

הערות משרדנו לגבי פסה"ד: 

פסק הדין החדש בענין מועדון ספורט רחובות מנוגד לפסקי דין קודמים אשר קבעו כי היטל השצ"פ חל גם על שטחי בניה שנבנו לפני חקיקת חוק העזר וכי די בזיקת הנאה קלושה או רחוקה, על מנת ליצור חיוב בהיטל שצ"פ.

ראו לדוגמא פסה"ד גינדי נ' עיריית רחובות בנזכר לעיל, פסה"ד מכון ויצמן נ' עיריית רחובות ועוד.

כמו כן, נקבע בעניין מועדון ספורט רחובות כי ניתן לחייב נכס בהיטל פעם אחת בימי חייו עבור כל מ"ר קרקע ומבנה, אף אם התגבשה עילת חיוב מאוחרת לתשלום הראשוני (כגון סלילת כביש חדש גובל נוסף). גם קביעה זו מחדדת סוגיה שלא הייתה חד משמעית בפסיקה, כאשר רשויות מקומיות קבעו בחוקי עזר חדשים הוראות לפיהן ניתן לחייב נכס פעם נוספת בגין עבודות חדשות שמבצעת הרשות.

אנו מקווים כי פסק הדין מועדון ספורט משקף מגמה חדשה של ביקורת יותר הדוקה על חיובי היטלי השצ"פ והיטלי פיתוח אחרים, המוטלים על ידי רשויות מקומיות כלאחר יד, לעיתים בחוסר סבירות ותוך אפליה בין נישומים שונים.

נדמה כי פסיקת בתי המשפט נעה בתנועת מטוטלת עד ליצירת פסיקה היוצרת איזון ראוי בין הוראות הדין ופעולות הרשויות המקומיות, בפרט כאשר מדובר בהיטל ש"נולד" רק בשנים האחרונות.

יחד עם זאת, חוסר האחידות בפסיקה יוצרת בעיה גם לרשויות המקומיות וגם לנישומים, אשר נדרשים לקבל החלטות במצב של חוסר וודאות משפטית.

בנסיבות אלו, יותר מתמיד, רצוי להתייעץ עם אנשי מקצוע בתחום המיסוי המוניציפאלי כאשר מקבלים דרישה לתשלום מהרשות המקומית.

יש להניח שהעירייה תבקש לערער על פסה"ד.

גלילה למעלה דילוג לתוכן