חיובי ארנונה – מחיקת תביעות ייצוגיות לאור הלכת אי.בי.סי

תובענות ייצוגיות להשבה של תשלומי ארנונה ששולמו שלא כדין

בשנים האחרונות הוגשו עשרות תביעות ייצוגיות כנגד רשויות מקומיות בטענה כי חיובי ארנונה המוטלים על ידן אינם חוקיים שכן הם נקבעו בניגוד ל"חוקי הקפאת הארנונה" ולהוראות הדין. מבדיקה שערכנו עולה כי מדובר ב- 21 תובענות ייצוגיות שכללו דרישה להשבה תשלומי ארנונה אשר מסתכמים בלמעלה מ- 300 מיליון ש"ח !!!!

לאחרונה היה נראה, כי בתי המשפט הפנו אוזן קשבת ופתחו את שעריהם לתובעים ייצוגיים שדרשו השבה של תשלומים בגין חיובים לא חוקיים. אלא מה, שפסיקה תקדימית של ביהמ"ש העליון סתמה את הגולל על רבות מהתביעות הייצוגיות ותביעות ההשבה שהוגשו ו/או שהיו מוגשות לולא הפסיקה.

הלכת אי.בי.סי                                                                                                                 

על קצה המזלג, לפי "חוקי הקפאת הארנונה", מאז שנת 1986 רשויות מקומית אינן רשאיות לשנות הוראות בצווי הארנונה מבלי לקבל את אישור שרי הפנים והאוצר.  חברה בשם אי.בי.סי ניהול ואחזקה בע"מ פנתה לבית המשפט בטענה כי בשנת 1995 עיריית תל אביב שינתה שלא כדין את צו הארנונה באופן שיותר לה לגבות ארנונה בגין שטחים משותפים כאשר יש דייר אחד בקומה בבניינים שלא למגורים וכן ארנונה על חברות ניהול בגין חדרי אנרגיה וחשמל.  בית המשפט המחוזי בתל-אביב פסק כי מדובר בשינוי לא חוקי של צו הארנונה וביטל את חיובי הארנונה שהושתו על ידי העירייה.                                                                   

כב' השופטת אגמון גונן קבעה בפסק דינה: "משאין מחלוקת כי השינוי בצו הארנונה  החל משנת 1995 מוסיף שטחים לחיוב בארנונה, לעומת המצב הקודם, מבלי לקבל את אישור שר הפנים או שר האוצר, הרי שמדובר בשינוי המנוגד לחקיקת ההקפאה ואין לגבות מכוחו ארנונה בגין שטחים טכניים."                            

בערעור שהגישה העירייה על החלטתו של ביהמ"ש המחוזי, נקבעה הלכה חדשה שסותמת למעשה את הגולל על תביעות ייצוגיות כנגד רשויות מקומיות שהפרו את דיני הקפאת הארנונה,  ככל שהפרת הדין בוצעה לפני למעלה מ- 7 שנים.  בית המשפט העליון קבע את החזקה שלהלן:               

"חזקה שלפיה עתירה מנהלית המכוונת לפגם משורשר שנפל בצו ארנונה המוגשת בחלוף 7 שנים ממועד התקנת הצו הפגום לוקה בשיהוי אובייקטיבי המביא לדחיית העתירה. בית המשפט קבע כי הלכה זו תחול הן ביחס לעתירות התוקפות בתקיפה ישירה צווים שנפלו בהם פגמים משורשרים, הן ביחס לתביעות אזרחיות להשבה של סכומים שנגבו שלא כדין מחמת פגם משורשר".                

הלכה למעשה, בית משפט קבע כי לאור הזמן הרב שחלף מאז תיקון צו הארנונה ועד למועד בו הוגשו העתירות אין מקום להביא זאת לדיון בפרט בשל הנזק הכספי שעלול להיגרם לאור סכומי ההשבה להם תידרש העירייה.                                                                                       

 יודגש, כי בית המשפט העליון לא ביטל את קביעתה של כב' השופטת אגמון גונן בדבר היעדר חוקיות החיוב שעיריית תל-אביב הטילה אלא קבע כי יש להעדיף את יציבות תקציב העירייה על פני היעדר החוקיות.

מחיקת תובענות ייצוגיות בעקבות הלכת אי.בי.סי

כפועל יוצא מפסק הדין של בית המשפט העליון, תובעים ייצוגיים החלו לפנות לבתי המשפט בבקשה למחוק את התובענות הייצוגיות שהוגשו על ידם וכן בתי המשפט פוסקים, כמובן,  בהתאם להלכה החדשה. כך למשל, ביום 21.1.2015  נשיא בית המשפט העליון, כבוד השופט גרוניס, בבר"מ  6046/13  עיריית פתח תקוה נגד נתנאל מרדכי אנגל, קיבל את הערעור שעיריית פתח תקוה הגישה כנגד פסק הדין של בית המשפט המחוזי לדון בתביעה כתביעה ייצוגית.  בערעור על פסק דין זה, קיבל בית המשפט העליון את עמדת העירייה ולפיה בהתאם להלכה שנקבעה בעניין אי.בי.סי, בשל חלוף הזמן הרב ממועד הפגמים הנטענים בצווי הארנונה ועד מועד הגשת הבקשה לאישור התובענה הייצוגית, קמה חזקה (שלא נסתרה בענייננו) לקיומו של שיהוי, שדי בו כדי להביא לדחיית ההליך.

משרד בן אליעזר ושות' סבור כי בית המשפט העליון, בפסק הדין בעניין אי.בי.סי, לא נתן משקל ראוי לעובדה כי מס הארנונה הוא מס שנתי והוא נקבע כל שנה על בסיס המס החוקי בשנה הקודמת. בית המשפט הנכבד יכול היה לאזן בין האינטרסים השונים (זכות הנישום למול זכות הרשות המקומית לשמור על תקציבה) תוך מתן מענה מוגבל לנישום שחויב שלא בהתאם לחוק ולא על ידי דחיה מלאה ומוחלטת של דרישת הנישום. ראוי לציין, כי  בחוק  התובענות הייצוגיות תקופת ההשבה מוגבלת  ממילא לשנתיים.  בנוסף לכך, ראוי היה שבית המשפט יקבע  כי כל רשות מקומית שצו הארנונה שלה אינו חוקי תחויב לקבל אישור כדין  לשינויים שהיא ביצעה כך שיהיו תקפים ממועד הגשת התובענה ואילך. לגישתנו, לא יעלה על הדעת כי רשויות מקומיות יצאו כה נשכרות מפעולות לא חוקיות שננקטו על ידן בעבר (אף אם מדובר בעבר הרחוק) ומבלי שביהמ"ש יורה לכל הפחות על תיקון עיוות הדין כצופה פני עתיד.

לקבלת פרטים נוספים בנושא מחיקת תביעות ייצוגיות לאור הלכת אי.בי.סי ניתן ליצור קשר עם משרד עו"ד בן אליעזר ושות' בטלפון: 03-6954100 או בכתובת מייל:info@be-law.co.il

 

 

 

 

 

Scroll to Top
דילוג לתוכן