חישוב ארנונה

הארנונה מהווה מקור הכנסה מרכזי בתקציב הרשויות המקומיות, והיא מסייעת במימון הפעולות והשירותים שהרשויות מעניקות לתושביהן בתחומים מגוונים.

בתחילת כל שנה שולחות הרשויות המקומית הודעות חיוב ארנונה שנתית למחזיקים בנכסים בתחום שיפוטן. בהודעת החיוב מפרטים את סוג הנכס, גודלו וסיווג השטחים השונים בו, בצד חישוב גובה החיוב של השטח והנחות שונות.

כללי הארנונה מעוגנים הן בחקיקה הראשית – דהיינו, פקודות מנדטוריות וחוקי הכנסת; והן בחקיקת משנה – דהיינו, תקנות וצווים שהותקנו בידי שרי הפנים והאוצר, וכן צווי ארנונה שהמועצות המקומיות מעדכנות מדי שנה בישראל.

לפי מה נקבע החיוב בארנונה?

חוק ההסדרים מגדיר שלושה קריטריונים המשמשים לצורך חישוב גובה הארנונה: שטח הנכס, שימושו (מגורים, מסחר, משרדים, תעשייה וכדומה) ומיקומו (אזורי מסחר, שכונת יוקרה וכיוצ"ב).

גובה החיוב בארנונה נקבע כמכפלה של התעריף למ"ר בשטח הנכס כשהתעריף נקבע בהתאם למיקום הנכס והשימוש הנעשה בו.

תעריפי הארנונה קבועים בצו הארנונה, אותו מפרסמת הרשות המקומית בכל שנה, המתעדכנים מידי שנה בהתאם למנגנון הצמדה הקבוע בחוק.

ואולם, צו הארנונה של כל רשות ורשות כולל הגדרות והוראות שונות, המכילים שיטות מדידה שונות בכל רשות ורשות כך שנושא הארנונה נעשה מורכב ונתון לפרשנויות רבות.

כך ישנן רשויות שמחשבות את שטח הנכס לפי שטח נטו-נטו, כלומר שטח ריצפת הנכס בלבד, ללא השטח שמתחת לקירות הפנים או החוץ של הנכס. ישנן אחרות שמודדות לפי שטח נטו, כלומר שטח הרצפה למעט קירות חוץ. אולם רוב הרשויות מודדות נכס על פי רוב בשיטת הברוטו דהיינו כולל שטח קירות פנים וחוץ ויש שלשטח המדוד מתווסף גם החלק היחסי ברכוש המשותף בבניין או בקומה, מה שמכונה כ"שטחים משותפים".

יצוין כי עם קבלת הודעת החיוב השנתית ישנו פרק זמן של 90 יום כדי להתנגד לחיוב בפני מנהל הארנונה של אותה רשות מקומית.

עם זאת לא תמיד יהא זה נכון לדרוש מהרשות המקומית לבצע מדידה חדשה בנכס, אלא רק לאחר שנערכה מדידה מקדימה מטעם הנישום ובחינת החיוב על כל רכיביו.

המלצות לחישוב נכון של הארנונה

מומלץ אם כן לבצע בדיקה של שטח הנכס המחויב בארנונה. כדאי אף לבדוק מהם מרכיבי השטח המחויב – האם הוא כולל שטחים כגון גלריות, מרפסות, סככות, מרתפים, מחסנים, שטחים משותפים וכיוצ"ב שלעיתים הרשות המקומית נוהגת לחייב שטחים אלו בתעריפים זולים בהרבה מהשטח העיקרי של הנכס או אף לפטור אותם מארנונה.

על מנת להפסיק לשלם ארנונה מיותרת, הנכם מוזמנים לפנות למשרד עו"ד בן אליעזר לשם בחינת החיובים המוטלים על נכסיכם. ליצירת קשר התקשרו: 03-6954100

Scroll to Top
דילוג לתוכן