טיפול בשפכים

מהו חיוב עבור טפול בשפכים

בשנת 2012 נכנסו לתוקף כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011 ועוד בטרם יבשה הדיו על הנייר, כבר תוקנו הכללים ונכנסו לתוקף כללים חדשים שהחליפו את הכללים הקודמים, אלו הם כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014, אשר נכנסו לתוקף ב- 1 ליולי 2014 (להלן- "הכללים"). תכליתם של הכללים למנוע הזרמה של שפכי תעשייה העשויים לגרום לנזק למערכת הביוב הציבורית או לגרום מטרדים סביבתיים (להלן – "שפכים אסורים). כמו כן, הכללים קובעים תשלום עבור הזרמת שפכים שאינם אסורים, אולם מצריכים טיפול מיוחד במכון טיהור השפכים (להלן – "שפכים חריגים"). תעריף החיוב בגין הטפול בשפכים נקבע לפי עקרון של "המזהם משלם", כלומר מי שמזרים שפכים המצריכים טיפול מיוחד לצורך טיהורם ישלם עבור עלות הטיפול, כך שהחיוב בטפול שפכים אמור לשקף את עלות הטיפול בהם.

כדאי להכיר – כללי הטפול בשפכים

בכללים מספר הוראות עיקריות, אשר הכרתן עשוי לחסוך כסף רב בתשלום חיובי השפכים:
  • תאגיד מים וביוב נדרש להכין לכל מפעל בתחומו תכנית לניטור שפכים: התאגיד מחויב להודיע  למפעל שהוא נמצא בתכנית הניטור ואת פרטי הדיגומים שיערכו בו. המפעל רשאי להתנגד לתכנית הניטור תוך 15 יום ממועד קבלתה.
  • הדיגומים של השפכים צריכים להתבצע ע"י דוגם מוסמך בהתאם להוראות שנקבעו בכללים. דיגום אשר אינו מבוצע בהתאם לכללים ייתכן ואינו בר תוקף.
  • מפעל רשאי להגיש לתאגיד בקשה להזרמת שפכים חריגים שטעונים אישור.
  • מפעל המזרים שפכים חריגים בין אם באישור ובין אם ללא אישור, יחויב בתשלום אגרה לפי התעריפים וכללי החישוב הקבועים בתוספת השלישית לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע-2009.
  • במקרקעין עליהם יש כמה מפעלים להם מד מים משותף, החיוב יהיה עבור כלל המפעלים במקרקעין ביחד ולחוד.
  • על הודעת חיוב טפול בשפכי תעשייה ניתן לערער לתאגיד תוך 30 ימים ממועד קבלתה והתאגיד מחויב להשיב לערר בתוך 30 ימים.
  • ניתן לערער על הודעות החיוב ו/או החלטות התאגיד בפני ממונה שפכי תעשייה ברשות המים תוך 60 ימים מקבלת החלטת החיוב.

הפחתת חיובי טפול שפכים

הזרמת שפכים תעשייתיים עלולה לשאת בחובה חיוביים כספיים גבוהים, אשר כל מפעל או עסק אשר בו מתרחשת פעילות תעשייתית כלשהי חשוף להם. הניסיון מלמד, כי ההתמודדות עם החיובים הללו אינה פשוטה וכרוכה בידע מקצועי, כלכלי ומשפטי.
לקבלת פרטים ולייעוץ בנושא ההתמודדות עם החיובים בשפכים ניתן ליצור קשר עם משרד עו"ד בן אליעזר ושות' בטלפון:03-6954100, כתובת מייל: info@be-law.co.il
Scroll to Top
דילוג לתוכן