מהי ארנונה?

מהי ארנונה ועל מי מוטלת הארנונה

ארנונה היא מס שנתי המוטל מכוח החוק על מי שמחזיק בנכס (בנין או קרקע) בתחומה של רשות מקומית ומשמשת מקור לכיסוי הוצאותיהן השוטפות של הרשויות המקומיות.

כאמור הארנונה היא מס במהותה וככזו והיא מוטלת ללא זיקה ישירה לשירות הניתן מהרשות המקומית, מבלי שהעירייה נותנת כנגדה כל תמורה ישירה. התמורה שמספקת הרשות היא עקיפה והתמורה איננה ביחס לסכום המס שמשלמים הנישומים.

כללי הארנונה מעוגנים הן בחקיקה הראשית – דהיינו, פקודות מנדטוריות וחוקי הכנסת; והן בחקיקת משנה – דהיינו, תקנות וצווים שהותקנו בידי שרי הפנים והאוצר, וכן צווי ארנונה שהרשויות  המקומיות מעדכנות מדי שנה.

חיוב ארנונה

הקריטריונים לחיוב בארנונה, המכונים גם קובעי המס, הם שטח הנכס, השימוש הנעשה בנכס (מגורים, משרדים שירותים ומסחר, משרדים, תעשייה, בנקים ועוד), מיקומו של הנכס (אזורים מפותחים יותר או פחות, אזורים מסחריים וכיוצ"ב) ומצבו הכלכלי של הנישום.

קביעת החיוב נעשית כמכפלה של שטח הנכס (במ"ר) בתעריף המאפיין את השימוש הנעשה בנכס.

פירוט התעריפים והקריטריונים לחיוב, על פי שימושים, מפורטים בצו הארנונה הכללית של הרשות המקומית בכל שנה.

תהליך החיוב בארנונה הוא דו שלבי המתבצע מידי שנה. בשלב הראשון מטילים את הארנונה במעשה חקיקה באמצעות החלטת מליאת המועצה על אישור צו הארנונה. לכל רשות מקומית ישנו צו ארנונה, המובא לאישור מועצת העיר מדי שנה ושנה. צו הארנונה קובע את הסיווגים והתעריפים לפיהם יחויבו הנכסים בתחום העיר. כמספר הרשויות בארץ כך מספר הצווים השונים זה מזה. עם זאת בתקנות ההסדרים במשק המדינה נקבעו סכומי מינימום ומקסימום החלים על כל הרשויות המקומיות ואין הן רשאיות לחרוג מסכומים אלו.

בשלב הבא מוציאה הרשות את החלטתה מהכח אל הפועל באמצעות שליחת הודעה לנישום בדבר חבותו בארנונה ובדבר שיעורה.

שיעורי הארנונה בכל הרשויות מתעדכנים בכל שנה בהתאם לנוסחה שקבע המחוקק בשנת 2007 בחוק ההסדרים.

התנגדות הנישום להטלת הארנונה:

בפני הנישום האפשרות להתנגד בדרך הבאה א) על הנישום/המחזיק בנכס להגיש השגה בהליך מנהלי (תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום) בפני מנהל הארנונה בעירייה/מועצה כדי לשכנע בצדקת טענותיו (טכניות בעיקר כגון טעות בגודל הנכס, בשימוש הנעשה הנכס, טעות בזהות הנישום בנכס וכיוצ"ב)  ב) על החלטתו של מנהל הארנונה בהשגה- התשובה להשגה, רשאי הנישום להגיש ערר בפני ועדת ערר – מותב מעין משפטי מיוחד שהוקם לצורך זה ליד העירייה. ג) על החלטת ועדת הערר זכאי הנישום לערער בזכות לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים.

מומלץ להעביר את החיובים בארנונה לבדיקה מקצועית, שעשויה לחסוך לנישום כסף רב לאורך זמן. אתם מוזמנים לפנות למשרד עו"ד בן אליעזר ולהתייעץ בנושא חיובי ארנונה טלפון: 03-6954100 כתובת מייל: info@be-law.co.il
Scroll to Top
דילוג לתוכן