תאגידי המים – הרפורמה לצמצום

במסגרת ה"ניוזלטר" הקודם, פרסמנו מאמר בדבר כוונת האוצר לבצע רפורמות במשק המים והביוב, שעיקרן צמצום דרסטי של מספר תאגידי המים והביוב על ידי מהלך מיזוגם של תאגידים קיימים והצטרפות של תאגידים חדשים לתאגידים אזוריים. במסגרת המאמר הבאנו גם את התנגדותו של מרכז השלטון המקומי להצעת האוצר והעלנו תהיות בקשר לתוצאות מהלך זה.

הסכם עקרונות בין האוצר למרכז השלטון המקומי                                                              

בין לבין, חתמו האוצר ומרכז השלטון המקומי על הסכם שכותרתו "תאגוד אזורי". במסגרת ההסכם, הסכימו האוצר והשלטון המקומי כי חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א – 2001 יתוקן, ותתוספנה הוראות בנוגע לתאגוד אזורי של תאגידים קיימים וחדשים.                              

על פי עקרונות ההסכם, תוך שישה חודשים ממועד התיקון יפעלו תאגידי מים וביוב להתאגדות בתאגידים אזוריים על פי המתווה שייקבע בתיקון.                                                               

תאגיד שבחלוף שנה ממועד תיקון החוק לא יעמוד ביעדי ההתאגדות האזורית, רשות המים תבדוק את עמידתו בשלושה פרמטרים: עמידה בתכנית השקעות, עמידה באמות מידה לשירות, עמידה בכללים פיננסיים מקובלים לפי כללי הממונה. תאגיד שלא יעמוד בפרמטרים יצורף לתאגיד אזורי בכפוף לשימוע ברשות המים. עוד הוסכם, כי בכל מקרה הבדיקה הראשונה לעמידת התאגידים בקריטריונים לא תיעשה לפני מחצית שנת 2015.

עדיין נותרו מחלוקות רבות                                                                                              

בשולי ההסכם צוין, כי הצדדים – משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי עדיין חלוקים ביחס לדרישת השלטון המקומי לפטור רשויות המדורגות במדד סוציואקונומי 10 מהקמת תאגיד.                      

בנוסף, מרכז השלטון המקומי שמר לעצמו את הזכות להעלות טענות בקשר לסנקציות שיוטלו בהליך החקיקה על תאגידים או רשויות שלא יעמדו בהוראות.                                                            

נקודה נוספת חשובה שעולה בהסכם, הינה כי מרכז השלטון המקומי מתנגד לביטולם של היטלי המים והביוב, אשר כיום הסמכות לגבות אותם הוארכה בהוראת מעבר.                                   

לטעמנו, נקודה זו צפויה להיות החזית הבאה בין האוצר לשלטון המקומי, שכן כידוע, הכוונה המקורית של המחוקק ושל רשות המים הייתה ביטולם של היטלי המים והביוב, אשר בלחצם של התאגידים הוארכה הסמכות לגבות אותם בהוראת מעבר זמנית אשר תוקפה עומד לפוג

צמצום תאגידי המים

עוד ארוכה הדרך לצמצום משמעותי של מספר התאגידים ניסיון העבר מוכיח, שעם כל הכבוד להסכם העקרונות שנחתם בין האוצר למרכז השלטון המקומי, עוד ארוכה הדרך לצמצום מהותי במספר התאגידים. יש לזכור, שרשויות מקומיות רבות הפרו ברגל גסה את הוראות חוק תאגידי מים וביוב ויתכן שיסרבו  להקים תאגיד במועדים שנקבעו בחוק. יתרה מזאת, ישנן רשויות שעדיין מפרות את החוק וכאלו שהפסיקו את ההפרה רק לאחרונה. לטעמנו, לאור ניסיון העבר, צפויים עוד קשיים רבים ביישום החוק ועוד ארוכה הדרך לצמצום משמעותי במספר התאגידים. יש לזכור, כי כבר בהסכם העקרונות נקבע שהבדיקה הראשונית שתבחן האם תאגידים שלא התאגדו בתאגיד אזורי עומדים בתנאי הפטור מהתאגדות תיעשה רק במחצית 2015 וגם זאת בתנאים מקלים.

לפיכך, מאחר וניתן יהיה להפעיל את הסנקציות נגד תאגידים שלא עומדים בתנאים רק החל ממחצית 2015 וגם זאת לאחר הליך של בדיקה ושימוע, ניתן לצפות כי תאגידים רבים יגררו רגליהם ולא יעמדו בהוראות התיקון.

לקבלת פרטים נוספים על צמצום תאגידי המים ולפניות בנושא מים וביוב ניתן ליצור קשר עם משרד עו"ד בן אליעזר ושות' בטל' 03-6954100 info@be-law.co.il                                                                                                       

 

גלילה למעלה דילוג לתוכן