פטור מארנונה לנכס ריק

משרדנו, המתמחה בתחום המיסוי המוניציפלי מול הרשויות המקומיות בכל רחבי הארץ. ניתן לבקש פטור מלא מתשלום ארנונה לנכס ריק, לבדיקה מקצועית ויסודית מומלץ לפנות למשרד עו"ד מומחים בתחום המיסוי העירוני.

לפגישת ייעוץ התקשרו:03-6954100 או השאירו פרטים:

פטור לנכס ריק

תקנה 13 לתקנות ההנחה בארנונה דנה בפטור מארנונה לנכס ריק או הנחה לנכס ריק ולפיה, רשאית מועצת הרשות המקומית לקבוע בצו הארנונה פטור לתקופה של חצי שנה או פחות לבניין ריק שאין משתמשים בו ברציפות במשך תקופה כאמור. הנחה זו ניתנת לבניין ריק פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בו.

מי זכאי לפטור מנכס ריק?

הבעלות בנכס בהתאם לפקודת העיריות מוגדרת בסעיף 1, סעיף ההגדרות: ""בעל" – לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה שלמעלה משלוש שנים".

בשנת 2003 תוקנה הגדרת "בעל" בתקנות ההנחה באופן שהושמטו המילים "וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה שלמעלה משלוש שנים". המשמעות הינה כי בשונה מבעבר שוכר לתקופה של שלוש שנים ומעלה, מודר מתחולת הגדרת "בעל" ועל כן אינו זכאי לפטור לנכס ריק. במילים אחרות, פטור לנכס ריק ניתן רק בהחלפת בעלות ממש פשוטו כמשמעו, ולא כל זכות קניינית פחותה אחרת. זכות זו אם כן שמורה לבעלים של נכס.

נשאלת השאלה מהו אותו ה"שינוי בעלות" המזכה את הנכס בפטור נוסף לנכס ריק ? האם מצב בו בעל זכות קניינית בנכס מקרקעין מכר חלק מזכויותיו בנכס לצד ב' או הכניסו כשותף לנכס במסגרת הסכם שיתוף נחשב על פי תקנות ההנחה בארנונה כשינוי בעלות?

פטור לנכס ריק בארנונה

לשאלה או למצבים מעין אלו נפקות לעניין פטור לכס ריק בארנונה, שכן נראה כי השותף החדש לבעלות רשאי לנצל מחדש את הפטור לנכס ריק, שהרי מעתה נוצר שינוי בעלות.

כך הדבר גם במיזוג בין חברות, כאשר מוסכם כי הצדדים חולקים בדרך זו או אחרת את הזכויות הקנייניות בנכסים וכפועל יוצא מכך משתנה הבעלות בנכס.

יצוין כי פסקי הדין העוסקים ב"שינוי הבעלות" בהקשר לפטור לנכס ריק עוסקים ברובם במתח שנוצר בין שוכר לבעלים בקונסטלציות שונות באשר לזכות לקבלת הפטור. עם זאת לא קיימת התייחסות באשר לשינוי במבנה הבעלות בנכס פלוני. ויודגש, במקרים שצוינו לעיל לא מדובר בשינוי שם החברה וכיו"ב אלא בשינוי מהותי בזכויות הקנייניות של הנכס.

לשון החוק אמנם אינה נוקטת במילים "שינוי בבעלות" אך בהעדר בהירות בנושא עשויים המונחים, בין היתר, במצבים שתוארו לעיל, להתפרש באופן שגם שינוי במבנה הבעלות בנכס מזכה את הבעלים החדש או הנוסף בפטור לנכס ריק.

ויש לציין כי "בעלות משותפת" בנכס מוזכרת לעניין אחר בפקודת העיריות, באשר לגביית ארנונה בבניין או בקרקע בבעלות משותפת. לפי הוראה זו בפקודת העיריות ניתנה לרשות המקומית הסמכות לגבות ארנונה מאחד מן השותפים.

ויש להדגיש כי באותה הוראה לא מוגדרת מהי אותה "בעלות משותפת" ומהם התנאים שצריכים לחול באשר לבעלות המשותפת לצורך גביית הארנונה. הנחה היא אם כן, כי די בידיעתה של הרשות המקומית כי לנכס בעלים משותפים על מנת להיפרע מאחד השותפים.

חוסר איזון זה ביחס לחובות וזכויות הבעלים אינו סביר, שהרי לא יתכן כי לצורך החבות בארנונה תינתן לרשות המקומית סמכות בלתי מוגבלת להיפרע מן הבעלים המשותפים בנכס ואילו באשר לזכויות המגיעות לבעלים המשותפים או החדשים, לרבות הזכות לקבל פטור לנכס, ייווצר ריק משפטי. מצב זה כאמור אינו רצוי ואינו ראוי משפטית ועל המחוקק או בתי המשפט המלאכה ליצוק תוכן וליצור איזון ראוי.

לקבלת פרטים נוספים אודות פטור מנכס ריק בארנונה ניתן ליצור קשר עם משרד עו"ד בן אליעזר ושות'. טלפון: 03-6954100 כתובת מייל: info@be-law.co.il

מידע נוסף שיכול לעניין אתכם:

Scroll to Top
דילוג לתוכן